تولیدکمپوست استاندارد ازتفکیک زباله های خطرناکی چون شیشه

, ,

تولید کمپوست استاندارد از طریق تفکیک زباله های خطرناکی چون شیشه درکاشان میسر می شود

🔻 به گزارش روابط عمومی #ازنو؛ ظرف ده روز بیش از ۷تن شیشه از زباله درمحل سایت دفن زباله استخراج شد.آماری نزدیک به ۶۵۰کیلو درهرروز که میتواند فزاینده تر نیز بشود.این بخش پایانی مسیر زباله است که با مشارکت مردم از طریق تفکیک از مبدا میتواند مدیریت بهتری نیز بشود.

🔻 تفکیک زباله از مبدا وظیفه ای است که درکاشان با تاکید بر نقش فعال مردم ومدیریت آن توسط این شرکت انجام می گیرد.جلوگیری از آلودگی محیط وضرورت کاهش دفن زباله وداشتن کود باکیفیت دیگر مولفه هایی است که درادامه این مسیر میتوان دست یافت.

🔻 آنچه در باره زباله های شهری همواره بر آن تاکید می شود این است که ،هم روشهای جمع آوری و هم روشهای دفن زباله در کاشان در سالهای تا رسیدن به امروز نیاز به ساماندهی و مدیریت بهینه داشته ودارد و نکته اساسی در این میان آن است که تا فرهنگ عمومی در باره نگاه به زباله های شهری و مشارکت مردم در بهینه سازی جمع آوری زباله اصلاح نشود نمی توان امید و انتظار داشت که روشهای جمع آوری زباله اصلاح شود.

🔻 روش های جمع آوری زباله در کاشان و دیگر شهرهای منطقه فرهنگی کاشان کم و بیش در سال اخیر نسبت به سالهای قبل با تاکید بر ساماندهی جدید شرکت #ازنو ،بسیار بهبود یافته است، ضمن اینکه توجه به بازیافت وتفکیک زباله در مبدا و مشارکت نسبی مردم در این میان موجب گردیده که شرایط متفاوتی فراهم آید لیکن این فرایند همچنان نیاز به اصلاح و بهبود دارد.

🔻 آنچه بیش از روشهای جمع آوری زباله نیازمند اصلاح بوده واین روزها توسط شرکت صاحب پروژه تفکیک ومجری انحصاری این طرح یعنی شرکت #ازنو مورد توجه خاص قرار گرفته است، دفن زباله است که به جز کاشان که داری سایت نسبتا مناسب برای دفن بهداشتی زباله است ، درسایر موارد محل تردید است که ضربه و صدمات جبران ناپذیری به خاک و منابع آب و محیط زیست می زند.

🔻 طبق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند وظیفه جانمایی، حمل و دفن بهداشتی و اصولی زباله‌های شهری برعهده شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست که به صورت شفاف و واضح بیان شده و از طرفی نظارت بر چگونگی جانمایی و دفن اصولی زباله برعهده حفاظت محیط زیست است اما شرکت #ازنو تمام همت خود را به کارگمارده تا بتواند ضمن کاهش ۷۵ درصدی دفن زباله کاشان را به عنوان اولین شهری در سطح کشور مطرح نماید که کمترین میزان دفن زباله را داراست.آرمانی که با مشارکت دستگاه های متولی وهمراهی مردم مشارکت جو غیر قابل حصول نیست.

🔺 تفکیک زباله خشک حتی در سایت دفن هم آخرین گام درراستای کاهش دفن زباله و مناسب تر وباکیفیت تر شدن کود کمپوست می باشد.کافی است به آمار ده روزه شرکت #ازنو نگاهی بیندازیم تا دریابیم که می توان ظرف #ده_روز نزدیک به #۷_تن_شیشه از زباله تفکیک نمود تا کود کمپوست بهتری داشته باشید مولفه ای که کود کمپوست کاشان را ممتاز تر از نمونه های مشابه خواهد نمود.