قانون مدیریت پسماند

آنچه مطالعه می کنید قانون مدیریت پسماند کشور مصوب سال ۱۳۸۳می باشد ، اجرای این قانون می تواند ضمن حفظ محیط زیست کشور با افزایش اشتغال و کاهش هزینه های درمانی و زیست محیطی موجب حل بسیاری از معضلات جامعه شود ادامه مطلب …

قانون مدیریت پسماند

,

آنچه مطالعه می کنید قانون مدیریت پسماند کشور مصوب سال ۱۳۸۳می باشد ، اجرای این قانون می تواند ضمن حفظ محیط زیست کشور با افزایش اشتغال و کاهش هزینه های درمانی و زیست محیطی موجب حل بسیاری از معضلات جامعه شود ادامه مطلب …