کود کمپوست

كمپوست (كود كمپوست) چيست؟
 كود كمپوست در واقع بازيافت مواد از دست رفته گياهي است. ادامه مطلب …

پسماند تر

پسماندهای تر یا فساد پذیر :
به قسمت فساد پذير زباله كه معمولاً از زائدات گياهي ادامه مطلب …