آموزش و فرهنگ سازی - ازنو | Aznov
مجری انحصاری بازیافت و تفکیک از مبداء
ایران، اصفهان، کاشان
55542639 | 031-55990
شنبه-پنج شنبه: 08:00 - 15:30

 

آموزش و فرهنگ سازی
مدیریت پسماندهای شهری یکی از مهم ترین گام ها و ابزارها برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار می باشد. در این زمینه یکی از استراتژی ها و راهکارهایی که می تواند باعث توسعه پایدار شود، بحث آموزشهای شهروندی و فرهنگسازی است. آموزش جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد و هرکشور و هر منطقه ای اعم از شهری و روستایی با استفاده از ابزار مناسب و شرایط ویژه فرهنگی و اجتماعی خود باید به امر آموزش مبادرت ورزد.این آموزشها در جهت کاهش میزان زباله تولید شده توسط بخش های مختلف و نهایتا همکاری در برنامه های تفکیک ازمبدأ و بازیافت صورت می پذیرد.

 

شرکت پسماندکاوان کویرکاشان (ازنو) درراستای رسالتهای خود دراجرای دقیق وتاثیرگذار وظایف خود برای احیای رفتار شهروندی مناسب درمنطقه فرهنگی کاشان وآران وبیدگل ، عملکرد خود را تحت لوای رویه

ها وبرنامه ها واجراهای ذیل ساماندهی ومبتنی بر قرارداد فی مابین ،عملکرد خود را درمسیر تعالی فرهنگ تفکیک از مبداء پیش برده است.قابل ذکراست، نظر به این که شناسایی شیوه های آموزش مختلف شهروندان و بهره گیری از روش های موثر می تواند راه رسیدن به مدیریت جامع پسماند و در نهایت توسعه پایدار را هموار سازد .

img_divider

مطالبی که ما پیشنهاد می کنیم

زندگی امروزی، مسئولیت های جدیدی را با خود به همراه آورده است. برای آن که معضل زباله، همه ما را آزار ندهد و فرهنگ تفکیک از مبداء فراگیر گردد و برای هزاران پدیده دیگر زندگی شهروندی که هر آیینه رخ می نماید، می بایست هر کدام از ما یک مسئولیت اجتماعی را بپذیریم.

  رسانه آموزشی
  ایستگاه های ثابت بازیافت
 گشت های سیار
  کاتالوگ و بروشورها
   گالری