ه گزارش روابط عمومی ازنو؛ علی اکبر مرتضایی قهرودی عصر ١١ بهمن ماه از سایت پردازش زباله های شهرستان کاشان بازدید نموده و به بررسی شرایط حاکم بر کارخانه و بازدید از نقاط مختلف سایت پرداخت.

در این دیدار که مدیران عالی شهرداری بهدهمراه ریاست محترم اداره محیط زیست فرماندار را همراهی می کردند ، موانع و مشکلات ارتقای بهره وری اقتصادی و زیست محیطی سایت از طریق پیمانکار به منظور مدیریت بهینه پسماند مورد بازبینی و ارایه قرار گرفت و بازدید کنندگان به شرایط کارخانه مشرف گشتند.

حذف بروکراسی حاکمیتی، ساماندهی ضرورتهای مورد نیاز پیمانکار، ایجاد بستر لازم برای استفاده از فرصتهای موجود در سایت و رفع موانع وتهدیدهای پیش روی مدیران سایت از جمله مولفه ها و برنامه های این بازدید بود.

لازم به ذکر است که شرکت ازنو؛ مجری و پیمانکار سایت پردازش است که در شرایط حاکم و و با توجه به مخاطرات بهداشتی و محیطی حاضر تمام حمیت خود را برای پردازش ودفن بهداشتی بکار گمارده و بهره وری مناسبی را خروجی داده است.
مقدار تناژ ورودی زباله به این محل روزانه حدود ٢۵٠ تن می باشد که کاهش آن علاوه بر همکرایی سازماندهای متولی در بهبود شرایط فعالیت پیمانکار؛ آموزش شهروندان و فرهنگسازی تفکیک زباله از مبداء را می طلبد.

شرکت پسماند کاوان کویر کاشان با نام تجاری “ازنو” از سال ٩۴ تاکنون مسئولیت مدیریت پسماند این منطقه را به عهده دارد.