سخن مدیرعامل - ازنو | Aznov
مجری انحصاری بازیافت و تفکیک از مبداء
ایران، اصفهان، کاشان
55542639 | 031-55990
شنبه-پنج شنبه: 08:00 - 15:30

سخن مدیرعامل

امروز توجه به حفظ محیط زیست ومحدودیت های منابع طبیعی درزمره وظایف اجتماعی ،فرهنگی واخلاقی ساکنین کره زمین قرار دارد.استفاده بی رویه از منابع طبیعی ،علاوه برازبین بردن سرمایه های موجود،چرخه زیستی وطبیعی را به هم زده وباایجاد آلودگی های مختلف به آب ،هواوخاک ،منجر به نابودی حیات خواهد شد.

«شرکت ازنو» به صورت انحصاری درمنطقه فرهنگی کاشان (کاشان، قمصر، آران و بیدگل، ابوزیدآباد، نوش آباد و سفیدشهر ) اقدام به آموزش واطلاع رسانی واجرای طرح تفکیک از مبداء ،تفکیک درمقصد، تولید کود کمپوست از پسماند آلی وعملیات دفن پسماند غیرقابل بازیافت نموده است.«شرکت پسماندکاوان کویرکاشان(ارنو)»با هدف توسعه وترویج فرهنگ تفکیک مواد بازیافتی از زباله،اقدام به فعالیتهای موثری درسطح منطقه نموده است که درسطح شهرستانها قابل رویت است ودر این گزارش تلاش شده است عملکرد شرکت طی دوسال گذشته مورد توجه قرار گرفته وچشم انداز شرکت درسپهر فعالیت های آن کماکان حرکت پرشتاب به سمت آرمانهای

شرکت باشد.آرمانهایی که آرمان مردم و محیط زیست منطقه فرهنگی کاشان در بستر رشد وجهش است. اولویت ما ورای توجه به محیط وتاکید بر منزه نمودن زیست بوم منطقه ،تولید کمپوست متناسب با خاک منطقه واستفاده از فناوریهای نوین درراستای اهداف شرکت بوده و استفاده از تکنولوژی های نرم افزاری در حوزه فرهنگ سازی،وتوجه به استاندارد سازی آزمایشات ورفتارها ،وحرکت به سمت اقتصادی نمودن نگرش دراین حوزه،مهمترین خط قرمز ما دراعتلای خروجی های شرکت است.